Medlemskab af folkekirken

Som medlem af Den danske Folkekirke er du medlem af den kristne kirke, som i Danmarks riges Grundlov §4 omtales således: ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten”.

I praksis er Folkekirken en meget rummelig kirke, hvor man kan møde meget forskellige holdninger til, hvad en kirke er og bør være. Ligesom Folketinget jo også rummer mange holdninger, og Folkeskolen rummer mange forskellige slags børn.

Når Folkekirken beskrives som evangelisk-luthersk, så handler det da også netop om, at Gud er så rummelig, at han rummer os i al vores forskellighed – også rummer os med alle vore fejl og mangler.

Medlemsbidraget til Folkekirken opkræves som kirkeskat. Det betyder, at børn eller unge uden skattepligtig indkomst ikke betaler medlemsbidrag. Se her hvad kirkeskatten går til.

Som medlem bakker du op om vores fælles Folkekirke og har blandt andet ret til konfirmation, at blive viet i kirken og ved livets afslutning at blive kirkeligt begravet eller bisat. 

 

Indmeldelse

De fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb.

Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Du kan kontakte kirkekontoret eller præsterne og aftale nærmere (se også dette link[linket er til ”dåb og navngivning”]).

Ved dåb af børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om dåb eller indmeldelse i folkekirken. Personer over 15 år skal dog selv give samtykke til dåb eller indmeldelse.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken, men kontakte en præst og bede om at blive optaget som medlem.

 

Genindmeldelse

Er du udmeldt af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, kan du genoptages som medlem ved skriftlig anmeldelse til den kirkebogsførende præst i det sogn, hvor du har bopæl.

Når din indmeldelse er registreret, kan du bede om at få tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest.

Kontakt i den forbindelse kirkekontoret i det sogn du tilhører.

Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du tage kontakt til præsten eller kirkekontoret i dit sogn, Ormslev sogn.

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal du dog selv give samtykke til at blive udmeldt.

Kirkebogsføreren eller kordegnen registrerer udmeldelsen i kirkebogen, og den bliver automatisk registreret i CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken, og hvornår det er sket. 

 

Overvej konsekvenser, inden du melder dig ud

Efter udtrædelse af folkekirken kan man ikke benytte kirken i forbindelse med egne kirkelige handlinger. Ligeledes frasiger man sig, at en præst medvirker f.eks. ved ens begravelse.

Udmeldelser af folkekirken kan derfor undertiden skabe unødvendig forvirring og sorg i forbindelse med dødsfald, hvis afdøde ikke på forhånd har draget omsorg for at informere sine nærmeste om udmeldelsen og om de rettigheder, man dermed har givet afkald på/frabedt sig. Det vil derfor være en god idé at orientere sine nærmeste om udmeldelsen.

Ved de fleste kirkegårde er prisen for gravsted m.v. højere for personer, som ikke ved deres død var medlemmer af folkekirken. Det skyldes, at kirkegårdsdriften delvist finansieres af kirkeskatten, altså af medlemmerne.

Som medlem af folkekirken støtter du også via kirkeskatten en lang række kulturelle og sociale tiltag, som kirken er involveret i. Når du melder dig ud af folkekirken, trækker du samtidig din støtte tilbage til disse tiltag. Se her hvad kirkeskatten går til.

Du kan godt blive viet i folkekirken, hvis din kommende ægtefælle er medlem, og du kan også få dit barn døbt, selv om du ikke selv er medlem af folkekirken.

 

Er jeg medlem?

Er du i tvivl om, hvorvidt du er medlem? Da log ind på borger.dk med NemID og slå op i CPR (Samfund og rettigheder/Medlemskab af folkekirken/Registerindsigt (CPR)). Her kan du se, hvornår du er indmeldt og/eller udmeldt.

Du kan også se på din skatteopgørelse, om der er trukket kirkeskat. Det er udtryk for, at du er registreret som medlem i CPR. Hvis du ikke er medlem og opdager, at der alligevel er trukket kirkeskat, er det en fejl. Henvend dig til SKAT for at få fejlen rettet.

 

Kun ét medlemskab

Du kan ikke på samme tid være medlem af folkekirken og et andet trossamfund. 

Slutter du dig til et andet trossamfund, så ophører dit medlemskab af folkekirken. Det sker dog ikke automatisk. Du skal selv melde dig ud.