Kordegn og kirkesanger søges til deltidsstillinger til Ormslev kirke, Aarhus søndre provsti

Stillingerne som kordegn og kirkesanger er opslået med mulighed for en kombineret ansættelse, men stillingerne kan også søges enkeltvis.

Tiltrædelse snarest muligt eller d. 15. januar 2020

Ansættelse sker ved Ormslev menighedsråd, Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J.

 

Kordegn

Vi søger en dygtig kordegn, der i et tæt samarbejde med præster, personale og menighedsråd skal varetage opgaver tilknyttet Ormslev Sogn og kirkekontor.

Stillingen er en deltidsstilling på 21 timer pr. uge.

Kordegnens opgaver omfatter:

 • Personregistrering

 • Betjening af kirkekontor

 • Sekretærfunktioner for præster og menighedsråd

 • Styring af kirkens kalender, herunder organisering af kirkelige handlinger

 • Varetagelse af kirkens kommunikation (bl.a. kirkeblad, hjemmeside og annoncering) 

Vi forventer:

 • At du er i stand til at planlægge og strukturere arbejdet selvstændigt og handle, hvor det er nødvendigt.

 • At du kan trives på en lille arbejdsplads med få ansatte, der arbejder tæt sammen.

 • At du er udadvendt, tålmodig og hjælpsom i mødet med menighedsråd, præster og folk fra sognet.

 • At du kan håndtere mange forskelligartede opgaver og fortrolige oplysninger.

 

Kirkesanger

Vi søger en dygtig kirkesanger, der i et tæt samarbejde med præster, personale og menighedsråd skal varetage opgaver tilknyttet Ormslev Sogn.

Kirkesangerens opgaver omfatter:

 • At være forsanger til gudstjenester og kirkelige handlinger

 • At bede ind- og udgangsbøn ved gudstjenesterne

 • At bistå præsterne ved nadveruddeling

 • At indgå i koropgaver samt solistiske opgaver i samarbejde med organisten ved særlige lejligheder

 


Vi leder efter dig med:

 • En god sangstemme, nodekendskab og evne til selv at indstudere salmer og sange.

 • Et godt kendskab til repertoiret i Den danske Salmebog og gudstjenestens liturgi

 • Lyst til et engageret samarbejde med kirkens præster, organist og øvrige medarbejdere

 • Lyst til et aktivt samspil med sogn og menighed

 • Gode samarbejdsevner og et udadvendt væsen 

Kirkesangerstillingen er en deltidsstilling på gennemsnitlig 9 timer pr. uge og er omfattet af nedenfor nævnte overenskomst med tilhørende protokollat for kirkesangere. Årslønnen aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. Hertil ydes et OK tillæg på 929,91 kr. Lønnen kvoteres i forhold til arbejdstidsbrøken. Løndelene er oplyst i nutidskr. årligt.

Vi tilbyder to spændende job i et godt sogn med kolleger, der har tradition for samarbejde og fælles fodslaw.

Den samlede stilling som kordegn med kirkesangerfunktion er på 30 timer pr. uge og vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – (Centralorganisationen af 2010) og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – (Centralorganisationen af 2010) for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435 – 336.959 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau ligger omkring fikspunktet. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. Der ydes pensionsbidrag på 18%. Lønnen kvoteres i forhold til stillingen arbejdstidsbrøk. Løndelene er oplyst i nutidskr. årligt.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Der er 3 måneders prøvetid. Der indhentes børneattest ved ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Flemming Svejstrup på tlf. 20464220 – bedst efter kl. 12.

Ansøgning med CV og relevante referencer stiles til Ormslev Menighedsråd og sendes pr. mail til:8107@sogn.dk mrk. ”ansøgning” senest den 1. december 2019.

Ansættelsessamtaler finder sted 12. december 2019

Menighedsrådet gør opmærksom på at der vil blive indhentet referencer inden ansættelse.