Vedtægter og regler for brug af sognegården

1

Sognegården ejes af Ormslev Kirke og bestyres af Ormslev menighedsråd. Menighedsrådet har nedsat et husudvalg bestående af 2 valgte medlemmer og en præst.

2

Sognegårdens lokaler anvendes til konfirmandundervisning, korarbejde og aktiviteter i forbindelse hermed samt til møder, foredrag, studiekredse og lignende arrangeret af præster og menighedsråd.

Herudover kan foreninger med en ansvarlig bestyrelse med hjemsted i sognet, og hvis formål ikke strider mod folkekirkens bekendelse anvende lokalerne til kirkelige, kulturelle, oplysende og sociale formål.

1. Der kan kun reserveres forud inden for en periode på 6 måneder

2. Der kan ikke foretages faste ugentlige reservationer

3. Der kan ikke foretages reservationer fredag aften, lørdag, søndag og på helligdage

3

Lokalereservering og nøgleudlevering sker ved henvendelse til graverkontoret i Ormslev på tlf: 20300243

Før lån af sognegården skal der udfyldes et ansøgningsskema. Den ansvarlige for lånet (underskriveren), skal være bosat i sognet. Underskriveren af ansøgningsblanketten er ansvarlig overfor menighedsrådet. Hvis lån godkendes, udleveres nøglen til den ansvarlige bruger. Tilbagelevering af nøgle skal ske umiddelbart efter brug. Nøglen lægges i nøgleindkastet i det sorte skur ved p-pladsen. Den person, der har underskrevet ansøgningsblanketten, er ansvarlig for at lokalerne afleveres i ordentlig stand.

Husudvalget forbeholder sig ret til at aflyse reservationer i ekstraordinære situationer.

4

Lokalerne, herunder bordopstilling, efterlades i samme stand som ved modtagelsen. Gulve fejes og bordene tørres af. Brugt service skal vaskes op, og kaffemaskine, bord m.m. rengøres. Kost, fejeblad, spand og klud forefindes i køkkenet. Misligholdelse af ovennævnte kan medføre, at man ikke kan låne sognegården mere. Menighedsrådet kan påtale og iværksætte efterfølgende rengøring på låners regning, såfremt dette skønnes nødvendigt. Ved eventuelle beskadigelser af lokale eller inventar kan den ansvarlige bruger gøres erstatningspligtig af menighedsrådet ved husudvalget.

5

Foldedøren der adskiller lokalerne, må KUN betjenes af kirketjeneren eller graveren.
Tobaksrygning er forbudt i hele sognegården.
Klaveret må ikke flyttes.
Inden sognegården forlades slukkes lyset, dog ikke i gangen, hvor lyset slukker af sig selv.

Ormslev Menighedsråd