Sognegården

Stavtrup Sognegård – Råhøjvej 5, Stavtrup

SognegaardenSognegården lægger rum til en masse forskellige aktiviteter som f.eks. konfirmandundervisning, sogneeftermiddage, foredrag, kor, menighedsrådsmøder og meget andet. Derudover kan det nævnes, at sognegården også lægger vægge til skiftende kunstudstillinger.

Der kan lånes lokale og bestilles kaffe efter begravelse eller bisættelse mod betaling. Henvendelse på tlf. 86 28 08 55 – tirsdag til fredag kl. 09.00-14.00

Sognegård eller forsamlingshus?

sognegaardenSognegården hører til kirken, og rummer en stor del af det arbejde som er forbundet med kirkens dagligdag. Sognegården har dog også en vis grad karakter af forsamlingshus for sognes borgere, hvis foreninger kan bruge sognegårdens lokaler til møder og foredrag.

Det er helt naturligt at sognegården har denne dobbeltfunktion som både kirkelig og folkelig. Som folkekirke må og skal kirken være åben overfor det folkelige. Lige så selvfølgeligt er det også naturligt, at kirken er sognegårdens “hovedbruger”, da sognegården netop er sognets hus som sogn, altså som kirkeligt fællesskab.

Folk og kirke hører sammen – men hvor alt kirkeligt er folkeligt, er ikke alt folkeligt kirkeligt.

Vedtægter og regler for brug af Stavtrup Sognegård.

Sognegården ejes af Ormslev kirke og bestyres af Ormslev menighedsråd.

Menighedsrådet har nedsat et husudvalg bestående af 2 valgte medlemmer og en præst.

Sognegårdens lokaler anvendes til konfirmandundervisning, korarbejde og aktiviteter i forbindelse hermed samt til møder, foredrag, studiekredse og ligende arrangeret af præster og menighedsråd.

Herudover kan foreninger med en ansvarlig bestyrelse med hjemsted i sognet, og hvis formål ikke strider mod folkekirkens bekendelse anvende lokalerne til kirkelige, kulturelle, oplysende og sociale formål.

1. Der kan kun forud-reserveres inden for en periode på 6 måneder.

2. Der kan ikke foretages faste ugentlige reservationer.

3. Der kan ikke foretages reservationer fredag aften, lørdag/søndag og helligdage.

Lokalereservering og nøgleudlevering sker ved henvendelse til.

Graverkontoret

Tirsdag til Fredag kl. 09.00-14.00

Telefonnummer 86 28 08 55

Før lån af sognegården skal udfyldes et ansøgningsskema. Den ansvarlige for lånet (underskriveren) skal være bosat i sognet.

Underskriveren af ansøgningsblanketten er ansvarlig over for menighedsrådet. Hvis lån godkendes, udleveres nøglen til den ansvarlige bruger. Tilbagelevering af nøgle skal ske umiddelbart efter brug.

Nøglen puttes i nøgleindkastet i det sorte skur ved p-pladsen .Den person, der har underskrevet ansøgningsblanketten, er ansvarlig for, at lokalerne afleveres i ordentlig stand.

Husudvalget forbeholder sig ret til at aflyse reservationer i ekstraordinære situationer.

Lokalerne, herunder bordopstilling, efterlades i samme stand som ved modtagelsen.

Gulve fejes, og bordene tørres af. Brugt service skal vaskes op, og kaffemaskine, bord m.m. rengøres.. Kost, fejeblad, spand og klud forefindes i køkkenet. Misligholdelse af ovennævnte kan medføre, at man ikke kan låne sognegården mere.

Menighedsrådet har påtaleret og kan iværksætte efterfølgende rengøring på låners regning, såfremt dette skønnes nødvendig.

Evt. beskadigelser af lokaler eller inventar kan den ansvarlige bruger gøres erstatningspligtig af menighedsrådet v/husudvalget.

Foldedøren der adskiller lokalerne, må KUN betjenes af graveren

Tobaksrygning forbudt i hele sognegården.

Klaveret må ikke flyttes.Angående slukning af lys når man forlader sognegården ,Noget lys i gangen vil stadig være tændt, det slukker selv senere.

Sognegårdens telefonnummer: 86770065. For reservation kontakt: 86280855

Ormslev menighedsråd

 

Sang til sognegårdsindvielsen

den 24. august 2003, skrevet til Ormslev menighedsråd

Der findes et dejligt sogn
dér uden for Århus mod vest
med ådal og bakker for oven,
et skønt sted i solskin og blæst.

I sognet ligger en kirke,
et Guds hus til hverdag og fest,
men for at den slags kan virke
kræves der mer’ end en præst.

Kordegn og graver skal der være
for at sejle en kirke-båd.
Vigtigst er dog Vor Herre
og Ormslev menighedsråd!

For Rådet skal holde styr
på kirkens ve og vel,
så folk i sognets byer
får mærke det store held,

at Vor Herre gerne vil give
kloge og kærlige ord
til at holde os i live
”på den fede måde”, her hvor vi bor.

Men intet i verden ligger stille.
Alting forandres en dag.
Engang var sognet lille,
nu er det en anden sag.

Før boed’ man ude på bakken
ved Ormslev, hvor kirken står,
men nu er der noget om snakken,
at sognet har ændrede kår.

For nu bor der flest ved ”vandet”
i Stautrup, den store by.
Ja, nu er sognet et andet.
Situationen, den er helt ny.

Det er faktisk som om balancen
er skubbet lidt mod øst.
Men Rådet, det tog chancen
og sagde med viljefast røst:

”Nu må vi ha’ bygget en gård
til folk – dér, hvor de bor.
En sognets bygning, hvor
der er liv og dybsindige ord.

For godt nok er sognet rammen
om kirken herude mod vest,
men hvis vi ku’ binde det sammen,
så ville det altså vær’ bedst.”

Se, det var Rådets ord,
og med ordene fulgte der handling.
Man købte en lille plet jord,
og snart var der sket en forvandling.

En arkitekt blev sat til at tegne
det bedste hus i vort land.
Og kasseren begyndte at regne:
jo, projektet, det holdte vand.

Og Rådet med dets gode formand
trådte på speederen fra start.
Og folk, som så til på afstand,
ku’ se, at nu started’ det snart.

Og så en dag blev der muret
og tømret og meget mer.
Og møder blev holdt i skuret
med mestre og lægfolk og Per.

Og selv om tempo’t gik ned,
så skred byggeriet frem.
Og nu kan alle jo se’et,
at flot er vort nye ”hjem”.

Nu kan vi huse konfirmander,
holde møder og meget mer.
Og alle – fra små børn til tanter –
skal føle sig velkommen her.

Ja, nu går det løs for alvor
med liv og glade dage.
Gården er klar, og derfor
kan intet hold’ os tilbage.

”Men har Rådet kræfter til mer?”
lyder det bekymret fra præsten.
”I har knoklet, Lene især.
Nu må jeg vist hjælpe med resten.”

Sognepræst Erik Kelstrup